Az egészségügyi szakdolgozók tájékoztatási kötelezettsége és kompetenciája

(Dr. Jakab Tibor)

 

A köztudatban az a "jogbabona" él, hogy kizárólag a kezelőorvos joga és kötelezettsége a beteg tájékoztatása, a szakdolgozó mindössze a beteg általános állapotáról adhat információt. Ez – közel nyolc éve - nem így van.

1998. június 30-ával hatályát vesztette a 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet 84. §-a, amely a szakdolgozók betegtájékoztatási kompetenciájáról rendelkezett:

 

A gyógyító-megelőző ellátás keretében foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó a beteg hozzátartozóját csak a beteg általános állapotáról tájékoztathatja; a kórismét és a vizsgálat eredményét sem a beteggel, sem hozzátartozójával nem közölheti. Az egészségügyi szakdolgozó köteles ez utóbbi kérdésben hozzá forduló beteget (hozzátartozóját) a beteg gyógykezelését végző orvoshoz irányítani.

Ezt a szabályozást a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet záró rendelkezései között a 42. § (2) b) pontja helyezte hatályon kívül, és azóta nem alkotottak e tárgyban részletszabályokat. E tény két dologra enged következtetni:

 

1) A jogalkotó nem kívánta fenntartani a szakdolgozók tájékoztatási kompetenciájának addigi rendkívül szigorú korlátozását.

 

2) A jogalkotó napjainkig nem tartotta szükségesnek a szakdolgozók tájékoztatási kompetenciájának részletes szabályozását.

A korlátozás megszüntetéséből egyenesen következik a kompetenciakör kiterjesztése. Arra vonatkozóan, hogy a tájékoztatási kompetencia meddig terjed, mit foglal magában (2. pontból fakadóan), a jogalkotó szerint, a hatályos jogszabályi környezet egyértelmű eligazítást nyújt. És ez így is van.

Az egészségügyi dolgozók betegtájékoztatási kötelezettségét a beteg önrendelkezési joga alapozza meg. Az ember önrendelkezéshez való joga része az emberi méltósághoz való alkotmányi alapvető jognak. Az Egészségügyi törvény [továbbiakban: Eütv.] számos, az emberi méltósághoz való jogot érvényre juttató garanciális rendelkezést tartalmaz. Vizsgálódásunk szempontjából – a szakdolgozó tájékoztatási kötelezettsége és kompetenciája – az Eütv. 15. § (1) és (3) bekezdései relevánsak:

 

(1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.

(3) A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja.

Az idézett jogszabályi rendelkezésből eredően bárminemű, egészségügyi ellátással kapcsolatos beavatkozás előfeltétele – törvényi kivételektől eltekintve - a beteg hozzájárulása, és a hozzájárulást meg kell, hogy előzze a beteg "megfelelő" tájékoztatása. Tájékoztatást pedig értelemszerűen annak kell adnia, aki a beteg beleegyezését kéri, azaz, az adott beavatkozást végző egészségügyi dolgozónak.

Az Eütv. részletesen szabályozza a kezelőorvos által adott tájékoztatás elengedhetetlen tartalmi elemeit (13. §) és módját (134-135. §§), viszont –érthető módon - hallgat a szakdolgozókról. Ennek oka az, hogy a szakdolgozói tevékenység igen szerteágazó, és részben nem vonható az Eütv. "beavatkozás" fogalmába, viszont az önrendelkezéshez való alkotmányi jogból következően a kompetens beteg hozzájárulása elengedhetetlen.

A szakdolgozók - képesítésüknek és gyakorlatuknak megfelelő - munkájukat önállóságuk szempontjából három módon végezhetik:

 

1) a kezelőorvos kifejezett utasítására

 

2) a kezelőorvos hozzájárulásával

 

3) önálló kezdeményezésre.

A kezelőorvosnak (felettes orvosnak) a beteg (gyógy)kezelésével kapcsolatos tevékenységi körben általános utasítási joga van:

 

Eütv. 130. § (1) A kezelőorvos - feladatkörében - jogosult a beteg ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozók részére utasítást adni. Az utasításnak egyértelműen tartalmazni kell az ellátandó feladatot, annak idejét, helyét és - amennyiben szükséges - a közreműködésre felkérendő további egészségügyi dolgozók nevét és munkakörét.

(2) A közreműködő egészségügyi dolgozó

a) az utasítást az abban foglalt feltételek szerint és a szakmai szabályoknak megfelelően hajtja végre,

(4) Az utasítás keretein belül az egészségügyi dolgozó - szakmai kompetenciájának keretei között és felkészültségének megfelelően - önállóan határozza meg a általa elvégzendő feladatok végrehajtásának módját és sorrendjét.

Az utasítási jog privilegizált esete, amikor orvosi tevékenységi körbe tartozó ténykedésre utasítja az orvos a szakdolgozót:

 

11/1972 (VI. 30.) EüM rendelet 8. § (1) Az egyéb egészségügyi képesítéssel rendelkező szakdolgozót (a továbbiakban: egészségügyi szakdolgozó) az erre feljogosított vezető a (2) bekezdésben megállapított feltételek mellett megbízhatja a népjóléti miniszter által külön meghatározott - az orvosi tevékenység körébe tartozó - ténykedések végzésével.

(2) Az (1) bekezdés alapján az egészségügyi szakdolgozót a népjóléti miniszter által meghatározott ténykedések közül is csak azoknak végzésével szabad megbízni, amelyekre kellőképpen kiképezték, azokkal kapcsolatban az egészségügyi szakdolgozó gyakorlati tudását megvizsgálták és azoknak végzésére alkalmasnak találták.

(3) Az egészségügyi szakdolgozó részére a megbízást írásban kell megadni. A megbízás megadásával egyidejűleg az egészségügyi szakdolgozót ki kell oktatni a ténykedések végzésével kapcsolatos fegyelmi és büntetőjogi felelősségére. A megbízás bármikor visszavonható. A visszavonást indokolni kell.

(4) Az egészségügyi szakdolgozó az orvosi tevékenység körébe tartozó tevékenységek közül csak azokat végezheti, amelyek végzésére írásban megbízást kapott, azt is csak az orvos által megadott rendelkezések, illetőleg szempontok szerint. A tevékenység utasítás szerinti végzéséért az egészségügyi szakdolgozó a felelős.

A beteg tájékoztatása szempontjából fontos megkülönböztetnünk azokat az eseteket, amikor az orvos

 

a) a szakdolgozó tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására

 

b) orvosi tevékenységi körhöz tartozó beavatkozások elvégzésére

ad utasítást.

A első esetben a tájékoztatási kötelezettség (a beteg beleegyezésének elnyerése érdekében) teljességgel a szakdolgozót terheli, hiszen a feladat ellátása az ő szakmai kompetenciakörébe tartozik.

A b) pontban foglalt esetek ettől merőben eltérnek: orvosi tevékenységi körbe tartozó ténykedésre kap utasítást a szakdolgozó, a szakmai kompetencia ez esetben az orvosnál van, az általa felállított diagnosztikus/terápiás terv végrehajtásának része a szakdolgozó által elvégzendő cselekmény. Ebben a helyzetben a tájékoztatási kötelezettség megoszlik az orvos és a szakdolgozó között. (A betegnek a beavatkozáshoz történő hozzájárulását az orvosnak kell kérnie!). Az orvos az Eütv. 13. és 134-135. §§-ban foglaltaknak megfelelően teljes körű tájékoztatást nyújt a betegnek (helyettes döntéshozónak). A szakdolgozó pedig ismerteti a beteggel az általa végzendő beavatkozások módját, sorrendjét és az érzékeire gyakorolt hatását. Amennyiben a beteg ezen ismeretek birtokában meggondolja magát, és visszautasítja a beavatkozást (a beavatkozások egyikét), akkor ezt a szakdolgozónak haladéktalanul jelentenie kell a kezelőorvosnak.

Vannak olyan szakdolgozói kompetenciába tartozó beavatkozások, amelyek elvégzéséhez a kezelőorvos előzetes engedélye-jóváhagyása szükséges. Az ilyen esetekben a tájékoztatást alapvetően a tevékenységet végző szakdolgozónak kell megadnia. Viszont, ha a beavatkozás az orvosi terápia (diagnosztikus eljárás) része, és erről a beteg még nem kapott orvosi tájékoztatást, akkor a tevékenység elvégzése előtt a kezelőorvosnak ezt meg kell tennie, és el kell nyernie a beteg hozzájárulását.

A szakdolgozói kompetencia körébe tartozó ténykedésekről a megfelelő, teljes körű tájékoztatást egyértelműen a tevékenységet végző szakdolgozónak kell nyújtania ahhoz, hogy a beteg élhessen önrendelkezési jogával, azaz autonóm döntést hozhasson a felajánlott beavatkozás (illetve a beteg testét érintő tevékenység) elfogadásáról-elutasításáról. Az egészségügyi ellátás mindennapjaiban a leggyakoribb ilyen tevékenység az ápolási-gondozási eljárás. A jogalkotó is ezt nevesíti az Eütv.-ben: "...az ápolási, gondozási tervet az ápoló önállóan készíti és hajtja végre" E rendelkezést értelemszerűen alkalmazni kell minden más olyan területen, ahol a szakdolgozó képesítése és gyakorlata révén jogosult betegellátási feladatokat saját kezdeményezésre, önállóan végezni.

Végezetül szólnunk kell még arról a gyakran előforduló helyzetről, amikor a beteg – állapota vagy életkori sajátosságai miatt – nem képes autonóm döntést hozni. Ilyen esetben főszabályként törekedni kell arra, hogy a beteget pszichés állapotának, illetve korának megfelelő tájékoztatásban részesüljön, és a teljes körű, megfelelő tájékoztatásban – az Eütv.-ben foglalt kivételektől eltekintve – a helyettes döntéshozót kell részesíteni.

Összefoglalva: az egészségügyi ellátás során – amint a mindennapi élet más területein is – érvényesülnie kell a "informed consent" etikai normájának: a szükséges információk birtokában a beteg hozza meg az autonóm döntést a testét (pszichéjét) érintő beavatkozásokról; az információt pedig annak kell megadnia, aki a beavatkozást végzi, illetve arra utasítást ad.

elejérebacktop nyitólap homehome home e-mailhomeforwardglobe visszabackback előreforwardforward