.
SZÓSZÓLÓ ALAPÍTVÁNY A BETEGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRőL

A Szószóló Alapítvány a betegjogok érvényesítése területén gazdag tapasztalatokkal rendelkezik többek között az 1997-ben indított, a Soros Alapítvány által támogatott kísérleti programjának köszönhetően. A program célja az, hogy segítséget nyújtson olyan mechanizmusok kidolgozásához, amely az emberi jogok hatékony érvényesítését segítik elő az egészségügyben, tapasztalatokat szerezzen e jogok gyakorlati alkalmazása tekintetében, alapul szolgálhasson a betegjogi képviselői rendszer kidolgozásához. Az emberi jogok egészségügyben való érvényesítésének gondolata meglehetősen újszerű jelenség Magyarországon. A betegjogi törvény megalkotásával megteremtődtek e jogok gyakorlásának törvényi feltételei, a gyakorlati alkalmazás tekintetében azonban feltétlenül szükséges a jogokat érvényesítő mechanizmusok kidolgozása. E mechanizmusok több formában jelentkezhetnek a társadalmi igényektől, a kulturális, történelmi gyökerektől függően. Mivel Magyarországon az állampolgárok, mind pedig az egészségügyi dolgozók tájékozottsága a betegjogokról nem kielégítő, szükség van e jogok széles körű megismertetésére, valamint tájékoztatásra és segítségnyújtásra e jogok gyakorlása tekintetében.

E feladat megoldása ideálisan az állami és a civil szféra együttműködésére épülne.

Ajánlások a betegjogok érvényesítésének hatékonyabb előmozdítására

Az államigazgatási szerveknek, valamint az egyre erősödő civil szférának a betegjogok érvényesítésének elősegítése érdekében törekednie kell újabb mechanizmusok kidolgozására, valamint a működő intézmények hatékony működésének előmozdítására, folyamatos felülvizsgálatára, tökéletesítésére, szükség esetén megváltoztatására. Alapvető feladat az állampolgárok tájékoztatása a betegjogokról, valamint informálása e jogok érvényesítésének lehetőségeiről a kommunikáció minden eszközével (TV, rádió, sajtó bevonása, tájékoztató füzetek, plakátok terjesztése, stb.)

Elengedhetetlen az egészségügyi intézmények támogatása,irányelvek kidolgozása, útmutató adása. Szükség van az egészségügyi dolgozók betegjogokkal összefüggő folyamatos tájékoztatására, etikai jogi képzésének megteremtésére, oktatóprogramok, továbbképzések szervezésére.

Fontos az állami és civil szféra együttműködésének megteremtése, a civil szféra bevonása a döntéshozatalba, érdekegyeztetés (konferenciák, szakmai fórumok szervezése, stb.).

Betegjogi képviselő, mint a betegjogok hatékony érvényesítésének lehetséges alternatívája

Az ombudsman, vagy betegjogi képviselő intézménye a fejlett demokráciák egészségügyi rendszereinek meghatározó tényezője, egy humánus, demokratikusan működő, az állampolgári, emberi jogokat feltétlenül tiszteletben tartó egészségügyi rendszer jellemzője, illetve egy ilyen rendszer kialakításának előmozdítója. Világszerte sokféle formában működik, ideális esetben teljesen független szervezetként egészségügyi ombudsman látja el a betegjogok védelmét, de megjelenhet a kórház, a fogyasztóvédelmi szervezet, a biztosító megbízásából, ugyanakkor számos példa van arra, hogy a törvény felhatalmazása alapján civil szervezetek működtetik a rendszert. Az intézmény megfelelő módon és keretek között történő kialakítása és működése alkalmas lehet mindazon mechanizmusok összehangolására, amelyek a betegek jogainak érvényesítését hivatottak elősegíteni, kulcsszerepet tölthet be e jogok állampolgárok, betegek, egészségügyi dolgozók körében történő megismertetése tekintetében, segítheti és előmozdíthatja a jogérvényesítő mechanizmusok kiépítését.

A betegjogi képviselői rendszer kialakításánál az alábbi szempontokat kell feltétlenül figyelembe venni:

- A betegjogi képviselők függetlenségének biztosítása elengedhetetlen feltétele a rendszer a megfelelő működésének.

- Meg kell teremteni azokat az anyagi alapokat, amelyből biztosíthatók az intézmény működésének alapvető tárgyi és személyi feltételei (pl. a betegjogi képviselők folyamatos elérhetősége alapfeltétele a betegképviselet hatékonyságának).

- A betegjogi képviseleti rendszer kialakítása során kulcsszerepe van a betegjogi képviselői feladatokra alkalmas személyek kiválasztásának. A betegjogi képviselőnek a megfelelő iskolai végzettségen túl (összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével) jó kommunikációkészséggel, kompromisszumkészséggel, diplomáciai érzékkel valamint alapvető egészségügyi és jogi ismeretekkel kell rendelkeznie, ismernie kell az orvoslás emberi dimenzióit. A betegjogi képviselők kiválasztásánál alapvető szempont kell legyen annak felmérése, hogy az adott személy alkalmas a felmerülő problémák előítéletektől mentes, erkölcsi, etikai és jogi alapokon nyugvó kezelésére.

- A rendszer hatékony működésének érdekében feltétlenül szükséges egy olyan tanácsadó testület, vagy információs háló kiépítése, amely szakmai segítséget nyújt a betegjogi képviselők számára napi munkájuk végzése során. Konzultációs fórumként szolgál.A Szószóló Alapítvány kísérleti programjának tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen intézmény működőképes lehet ma Magyarországon, azonban kizárólag azzal a feltétellel, ha a rendszer szigorúan az intézmény filozófiájának megfelelően épül fel, és az állampolgári ellenőrzésben civil szempontokat igyekszik érvényesíteni.